Y diweddaraf o Bwyllgor yr Ymgyrchwyr Cenedlaethol 30ain o Ebrill 2014

Sefydliad Masnach Deg: Pwyllgor Ymgyrchwyr Cenedlaethol

Ebrill 30ain 2014

Crynodeb

 1. Pythefnos Masnach Deg 2014- Roedd Cefnogwch Foncho yn ymgyrch dda gyda neges arbennig ynghylch cyfiawnder masnachu..
  Yn gyffredinol roedd lefelau ymrwymiad yn uwch na ragfynegwyd. Mae’n debygol caiff y ddeiseb ei chyflwyno i Vince Cable yn agos at Ddydd Masnach Deg y Byd ar y 9fed o Fai ac mae ond ychydig o ddyddiau ar ôl i’w arwyddo. Cyn belled mae 63,000 o lofnodion ar ac all lein- swm credadwy ac arwyddocaol.. Mi fydd y cam nesaf o’r ymgyrch Gwnewch Fananas yn Deg yn digwydd yn yr Hydref.
 2. Swyddogaeth ac effeithiolrwydd y PYC
  Roedd yna drafodaeth rymus gyda’r Tîm Ymgyrchoedd ynglŷn â’r cynnydd hyd yn hyn a’r ffordd ymlaen. Mae gwaith y PYC wedi cynorthwyo i ailffurfio rhaglen yr ysgolion, symud y canolbwynt o weithgareddau codi arian y Sefydliad, annog y Sefydliad i gefnogi gweithgareddau ymgyrchu ar gyfer aur Masnach Deg, i hybu ymglymiad sefydliadau’r aelodau (e.e. Oxfam, Traidcraft a Chymorth Cristnogol a.y.b.) yn ystod Pythefnos Masnach Deg, a arweiniodd i ganolbwynt llym ar gyfiawnder masnachu yn ystod yr ymgyrch Pythefnos Masnach Deg eleni.  Mae ‘na digon o le i wella yn sgil swydd cynrychiolwyr rhanbarthol a gweithredu fel cwndid ar gyfer gwybodaeth rhwng y Sefydliad a’r llawr gwlad.
 3. Cynlluniau ar gyfer Pythefnos Masnach Deg 2015- meddyliau cychwynnol yw amlygu effaith a gwerthoedd craidd Masnach Deg wedi eu tystio gan ei hapddalwyr yn hytrach nag ymgyrch penodol neu ganolbwynt cymunedol. Caiff y thema ei chyhoeddi yn yr Hydref ac mi fydd deunydd ar gael.
 4. Cyfathrebu ynghylch model Masnach Deg newydd- anogwyd y Sefydliad Masnach Deg i ddechrau cyfathrebu’n fwy rhagweithiol gydag ymgyrchwyr ynglŷn â’r Rhaglenni Cyrchu Masnach Deg newydd a lansiwyd gan Fasnach Deg Rhyngwladol a chaiff eu cyflwyno yn y DU erbyn diwedd 2014. Yn y cyfamser mae’r crynodeb hwn ynglyn a FSP (RCMD) ar gael ar wefan y Sefydliad ac mae mwy o wybodaeth ar wefan Masnach Deg Rhyngwladol.
 5. Blaenoriaethau ar gyfer y tîm Ymgyrchoedd
  Yn gyffredinol mae’r blaenoriaethau strategol yn cynnwys uchafu ymrwymiad yr ymgyrchydd/cefnogwr yn ystod Pythefnos Masnach Deg i gyflawni gwrthrychau’r ymgyrch, gwella systemau mewnol ar gyfer rheoli cyfathrebu (yn cynnwys uwchraddio cronfa ddata’r ymgyrchwyr) a gwelliannau i’r rhaglen Ysgolion Masnach Deg i annog mwy o ysgolion sy’n cymryd eu camau Masnach Deg cyntaf wrth barhau i ddarparu fframwaith i wobrwyo’r ysgolion gweithgar. Mae hyn yn cynrychioli symudiad o’r ardystio i wobrwyo camau cadarnhaol, ac efallai caiff cywiriadau tebyg eu cynnig ar gyfer Trefi Masnach Deg a chynlluniau ardystio eraill.
 6. Cynllun Llysgenhadon
  i’w lansio erbyn diwedd 2014 ynghyd a deunydd cefnogol i unigolion sydd eisiau bod ar gael fel siaradwyr Masnach Deg, i fynd i ysgolion ac i fod yn gynorthwywyr gwybodus mewn digwyddiadau wedi eu trefnu gan ymgyrchwyr. Y gobaith yw bydd diddordeb gyda llawer o bobl sy’n ymgyrchwyr gweithgar yn barod a bydd yn ganmoliaethus gyda chynlluniau siarad eraill megis un Traidcraft.
 7. Pen-blwydd 20fed y Marc Masnach Deg
  Caiff cynhadledd i ddathlu pen-blwydd y Marc Masnach Deg yn 20ain ei chynnal yn Llundain ym mis Hydref, bydd yn ymgynnull cynrychiolwyr o symudiad Masnach Deg y DU yn cynnwys ymgyrchwyr, NGO’s a busnesau. Mi fydd yn cymryd lle Cynhadledd y Cefnogwyr Cenedlaethol a’r Gynhadledd Fasnachol. Yn eu lle mi fydd 7 digwyddiadau i gefnogwyr rhanbarthol ar draws y DU yn yr Hydref a cedwch lygaid am y manylion a fydd ar gael ar y wefan yn yr wythnosau nesaf. (De Orllewin- Medi 13, Llundain- Medi 17, Gogledd Orllewin Medi, Gogledd Iwerddon- dechrau/canol Hydref, Gogledd Orllewin- dechrau/canol Hydref, Dwyrain Lloegr- dechrau/canol Hydref).
 8. Digwyddiadau i ddathlu Pen-blwydd y Marc Masnach Deg
  Mi fydd y Sefydliad yn datblygu pecyn gydag awgrymiadau ar sut y gall grwpiau Trefi Masnach Deg ddathlu pen-blwydd 20fed y Marc Masnach Deg.
 9. Cynhelir cynhadledd Trefi Masnach Deg Rhyngwladol ym Mryste ar y 4ydd a 5ed o Orffennaf 2015
  a’r thema yw ‘Masnach Deg a Chynaladwyedd’. Amcanion yw arddangos y cysylltiadau ac i roi blas o gymeriad unigryw Bryste i’r anfonogion gyda digwyddiadau cwr megis dathliad ar ddydd Gwener y 3yddi ddathlu mai Bryste yw Prifddinas Werdd Ewrop 2015 a Gŵyl Keep Sunday Special. Mae’r pwyllgor trefni yn agored i awgrymiadau gan ranbarthau eraill yn y gynhadledd ei hun neu am ymweliadau ychwanegol i ranbarthau eraill ar gyfer grwpiau bychan o anfonogion. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Jenny Foster os gwelwch yn dda-   bristolfairtradenetwork@gmail.com <mailto:bristolfairtradenetwork@gmail.com> 
 10. Gwefan y Sefydliad- newyddion da!
  O’r diwedd mae’r Sefydliad yn trefnu ei gwefan ac mi fydd un newydd (a gwell) ar gael yn hwyrach yn 2014.
 11. Datblygiadau newydd ynglŷn ag Aur Masnach Deg
  Lansiwyd gwefan Aur Masach Deg  ac yn hwyrach yn 2014 mi fydd ymgyrch penodol ynglŷn â modrwyon briodas o aur Masnach Deg. Am fwy o wybodaeth ymwelwch â www.fairgold.org <http://www.fairgold.org> neu gweler blog Greg Valerio (cydlynydd aur Masnach Deg Rhyngwladol) blog.gregvalerio.com.

Darllen mwy ar