Ysgolion Llambed yn Dathlu Pythefnos Masnach Deg

Mae nifer o Ysgolion Sir Ceredigion wedi bod yn dysgu am bwysigrwydd cyfiawnder masnachu ac arwyddocâd dewis cynnyrch sydd wedi masnachu’n deg. Fe ddathlodd ysgolion Llambed Pythefnos Masnach Deg gyda digwyddiad arbennig.

Ar ddydd Mercher Chwefror 27ain fe wahoddodd Ysgol Bro Pedr yr ysgolion cynradd sy’n ei bwydo i dreulio’r dydd yn yr ysgol i gwrdd â disgyblion ac athrawon ac i gymryd rhan mewn gweithdai gyda chanolbwynt ar Fasnach Deg. Cychwynnodd y dydd gyda chroeso oddi wrth y Pennaeth, Mr David Williams, a chyflwyniad gan ffarmwr banana Sandra Joseph sy’n hanu o St Lucia wedi ei leoli yn Ynysoedd y Gwynt. Mae Sandra yn teithio Cymru, ar ôl derbyn gwahoddiad gan y Sefydliad masnach Deg gyda chefnogaeth yr Undeb Ewropeaidd.

Gofynnodd y disgyblion nifer o gwestiynau i Sandra ynglŷn â sut i dyfu bananas ac fe ddysgon nhw sut mae Masnach Deg o fudd iddi hi a’i chymuned. Yn dilyn y sesiwn yma roedd yna 5 gweithdai hwylus: ras gyfnewid banana a chreu smwddis iachus drwy ddefnyddio pŵer beic gydag Amy Jones cydlynydd ABCh, darganfod o ble daw ein bwyd gyda Miss Geinor Jones o adran ddaearyddiaeth Bro Pedr, gwers ‘Cyfrannau teg’ yn edrych ar y ffigurau hollol bwysig gyda Ms Rhian Wyn cydlynydd Rhifedd, ciciau gosb Masnach Deg gydag Arwel Jones swyddog 5×60 a gwersi ddrymio gyda Emmanuel Okuni meistr drymiwr o Ghana.

Fe fynychodd cant ac ugain o ddisgyblion o Ysgolion Llanwnnen, Cwrtnewydd, Llanwenog, Y Dderi, Trefilan, Carreg Hirfaen, Llanybydder, Llanllwni yn ogystal â disgyblion o adran iau Bro Pedr. Roedd disgyblion uwch Bro Pedr ar gael i gynnig cymorth drwy’r dydd ac i sefydlu caffi Masnach Deg yn ystod amser egwyl.

Dywedodd Mr David Williams Pennaeth Ysgol Bro Pedr, “Roedd yr ysgol yn falch dros ben i fod yn rhan o’r dydd a oedd yn brofiad addysgiadol arbennig, ac yn ddigwyddiad i godi ymwybyddiaeth i’r disgyblion a staff. Rydym yn awyddus nid yn unig i ddatblygu’n pobl ifanc yn ddinasyddion sy’n cymryd balchder yn ei hunaniaeth leol a chenedlaethol ond sydd hefyd yn ystyried eu hunain yn ddinasyddion o’r byd. Mae digwyddiadau fel yr un hyn yn gwella eu dealltwriaeth o gyflwr eraill yn ogystal â dysgu am y gwaith arbennig sy’n cymryd lle o dan y faner Masnach Deg. Roedd yn galonogol i dderbyn adborth hynod o gadarnhaol oddi wrth y bobl ifanc, a wnaeth yn amlwg fwyhau’r dydd. Yn bersonol fe hoffwn ddweud diolch o galon i bawb a wnaeth cyfrannu ai pe bai’n agos neu o bell!

Cafodd y digwyddiad ei drefnu gan Ysgol Bro Pedr ac Adran Addysg a Gwasanaethau Cymunedol Cyngor Sir Ceredigion. Diolch yn fawr iawn i bawb a wnaeth cyfrannu at lwyddiant y digwyddiad yn cynnwys y Co-op a wnaeth rhoddi nwyddau Masnach Deg a Sainsburys a chyfrannodd enghreifftiau o gynnyrch Masnach Deg.

Darllen mwy ar