Pythefnos Masnach Deg 2018

Pythefnos Masnach Deg 2018

Eleni cafon ni Pythefnos Masnach Deg gwerth chweil, gyda mwy na tair mil o bobl yn mynychu dros 77 o ddigwyddiadau cymunedol ar draws Cymru! Cymerodd llawer o ysgolion, eglwysi a capeli, Aelodau o’r Cynulliad ac Aelodau Seneddol ran hefyd.

Croesawom y Tad John Joseph o gydweithfa coffi a sbeisys Masnach Deg ac Organig yn India, a deithiodd o amgylch Cymru gyda ni.  John yw cadeirydd y cydweithrediad WOFFA, sydd â thua 8,000 o aelodau. Siaradodd gyda phobl am y gwelliannau y mae’r ffermwyr wedi’u gweld yn sgîl gwerthu ar delerau Organig a Masnach Deg; gwell tai, gwell iechyd, llai o achosion o hunanladdiad, a sefydlu cronfa i gleifion canser (oedd wedi defnyddio plaladdwyr yn y gorffennol heb ofynion Iechyd a Diogelwch priodol). Cafodd y John amser hyfryd yn ymweld â Chymru, a chafodd y cyfle i gyfarfod â phlant ysgol, ffermwyr, cymunedau, myfyrwyr, staff yn eu mannau gwaith a gwleidyddion ar draws y wlad.

Trwy Fasnach Deg, mae miliynau o ffermwyr a gweithwyr tlawd wedi dod at i gilydd i alw am newid. Maent yn gweithio’n galed i gau’r drws ar ecsbloetiaeth ag i drawsnewidio eu cymunedau, sydd yn cael eu cefnogi gan Fasnach Deg.

Sut wnaethoch chi’n agor drysau i Fasnach Deg?

Gadewch i ni beth y gwnaethoch chi i agor drysau i Fasnach Deg yn ystod Pythefnos Masnach Deg.  Rydym wrth ein bodd yn gweld lluniau a clwyed storiau am beth sy’n digwydd ledled Cymru. Ebostwch i ni a gwybodaeth@cymrumasnachdeg.org.uk.

Ein huchafbwyntiau

Darllen mwy ar