Gwisgoedd Ysgol Masnach Deg

Gwisgoedd Ysgol Masnach Deg

Pam ddefnyddio Gwisgoedd Ysgol Masnach Deg?

Yn y DU rydym yn gwario £1 biliwn yn flynyddol ar wisgoedd ysgol, ond yn bresennol dim ond canran bach o’r arian yna ar wisgoedd Masnach Deg.

Dyma ychydig o ffeithiau sy’n dangos y problemau presennol gyda chynhyrchiad cotwm a’r diwydiant cynhyrchu gwisgoedd ysgol-

  • Mae miloedd o weithwyr cotwm yn marw yn flynyddol oherwydd gwenwyniad plaladdwyr.
  • Caiff cotwm ei godi gan blant sydd wedi eu masnach ac sydd heb gael hawliau dynol sylfaenol
  • Mae Asda a Tesco yn gostwng prisiau eu gwisgoedd ysgol yn gyson hyd at 50% blwyddyn ar ôl blwyddyn….
  • Caiff gweithwyr gwisgoedd ysgol eu talu cyflog tlodi, does ganddynt ddim hawliau a chant eu gorfodi i weithio oriau ychwanegol, ac weithiau maent yn gorfod dioddef bygythiadau treisgar gan eu goruchwylwyr.

Mae Masnach Deg yn cynorthwyo ffermwyr a gweithwyr o gwmpas y byd i wella’u bywydau er mwyn iddynt ddianc rhag tlodi. Cynrychiolir pob gwisg ysgol a brynir yn y DU buddion byw megis ysgolion, llyfrau, dŵr yfed glan a chlinigau iechyd i ffermwyr a gweithwyr dan anfantais sydd yn methu fforddio i anfon eu plant i’r ysgol.

Beth yw’r manteision i fy ysgol?

Mae dewis gwisg ysgol Masnach Deg hefyd o fudd eich ysgol a chymuned:

  • Datblygu dysg- mae’r disgyblion yn dysgu mwy am sut y caiff eu dillad eu creu a’r manteision o Fasnach Deg i fywydau’r rheiny sy’n eu creu.
  • Cysylltiadau ag Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang- mae gweithredu a dysgu o gwmpas gwisgoedd Masnach Deg yn gallu cyfrannu at eich cynllun gweithredu (ADCDF)
  • Gwobr Ysgolion Masnach Deg- cynorthwywch eich ysgol i ennill neu gadw statws Ysgol Masnach Deg!
  • Cysylltu â’r gymuned leol- Mae hysbysu rhieni ynghylch y dewis o wisg ysgol Masnach Deg yn galluogi’r gymuned ehangach i gyfrannu at bolisi dinasyddiaeth fyd-eang yr ysgol.

Cotwm yn yr ystafell ddosbarth

Mae yna hefyd nifer o adnoddau dysgu defnyddiol i’ch cynorthwyo i gyflwyno’r materion ynglŷn â chynhyrchiad cotwm i’r ysgol.

Mae nifer o adnoddau dwyieithog yn ymwneud â’r thema gotwm ar gael ar wefan Cymru Masnach Deg.

Ble gallwn brynu gwisgoedd ysgol Masnach Deg?

Gweler isod rhestr o gyflenwyr:

Darparir Kool Skools crysau- t a chrysau polo a hoodies cotwm i ysgolion, ac mae ganddynt gyfleusterau brodio mewnol a gwasanaeth i ymweld ag ysgolion i wneud cyflwyniadau.

 

Darparir Cotton Roots crysau polo a chrysau chwys Masnach Deg ac organig i ysgolion. Hefyd mae ganddynt wasanaeth frodio.

Darllen mwy ar