Cynhadledd Cenedl Masnach Deg

Mae Stadiwm y Liberty wedi bod yn dyst i lawer o bartïon. Rhai o ganlyniad i dlysau chwaraeon, eraill er anrhydedd i pâr newydd priod ond dydy o erioed wedi dathlu Cenedl Masnach Deg. Hynny yw hyd nawr.

Torrwch y Gacen Masnach Deg.  Ydy’r balwnau’n hongian o bob cwr o’r ystafell? Ac yn bwysicaf, ydy ymgyrchwyr Llawr Gwlad Cymru yn barod i ddathlu eu holl waith diflino ac i osod y sail ar gyfer y pum mlynedd nesaf o Ymgyrchu Masnach Deg?

Felly gyda dishgled Masnach Deg yn nwylo pawb, cychwynnodd y dydd gyda ffilm gan Fasnach Deg Abertawe yn arddangos eu gwaith lleol ardderchog. Crëwyd y ffilm gan Silvia Hughes, gwneuthurwraig ffilmiau ac aelod o’r grŵp. Fe bortreadwyd yr ymgyrchu llawr gwlad sydd wedi cynorthwyo i fewnosod Masnach Deg ar draws Gymru. Yn wir fe wnaeth yr eiddgarwch ymgyrchu tebyg arwain at bererindod gan nifer o gefnogwyr Masnach Deg ar yr union ddydd i Hyde Park yn Llundain i gymryd rhan mewn digwyddiad ar gyfer yr ymgyrch arloesol “Digon i Fwyd Os”.  Gan nad oeddem am golli mas, fe wnaethon ni gymryd rhan mewn llun Os arbennig er mwyn creu cyswllt gyda’n cyd-ymgyrchwyr.

Darparodd y Gynhadledd y cyfle cyntaf i ni gwrdd â Jenny Edwards- cynrychiolydd newydd Cymru ar Bwyllgor Ymgyrchwyr Cenedlaethol y Sefydliad Masnach Deg (gallwch ddarganfod mwy yma). Siaradodd Jenny am ei brwdfrydedd i rannu barnau ymgyrchwyr o Gymru gyfan. Yna fe ymunodd Adam Gardner, Rheolwr Ymgyrchoedd Cymunedau’r Sefydliad â ni. Fe esboniodd eu strategaeth newydd i roi llais cryfach i’r ymgyrchwyr llawr gwlad ar draws Cymru a’r rhan bwysig bydd gan Jenny a’r PYC (NCC).

Terfynwyd y sesiwn yma wrth i ni fwynhau cerddi ysbrydoledig gan ddisgyblion o Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt, sef ysgol Masnach Deg lleol.

Nesaf roedd sesiwn lawn Y Genedl Masnach Deg yng nghwmni llu o arbenigwyr o’r symudiad yn cynnwys Martin Rhodes (Cydlynydd Cenedlaethol Fforwm Masnach Deg Yr Alban) yn newydd o ymgyrch Cenedl lwyddiannus yr Alban. Roedd y drafodaeth yn fywiog  ac yn llawn gwersi diddorol.  Roedd yna drafodaethau ynglŷn â’r amodau gweithio erchyll sy’n wynebu gweithwyr mewn ffatrïoedd ym Mangladesh, ynghyd â’r ford orau y gallwn gefnogi’r farchnad Peli Masnach Deg ffyniannus. Hefyd roedd drafodaeth ar sut i hybu’r statws Fasnach Deg yn lleol ac roedd yna wybodaeth ddiddorol ar sut mae rhai trefi yn Yr Alban yn defnyddio arwyddion ffyrdd lleol i wneud hynny.

Yna fe gychwynnwyd y gweithdai. Roedd y rownd gyntaf yn ymdrin â nifer o bynciau gwahanol.  Yn benodol roedden ni’n hynod o ffodus bod Sally Reith o Shared Interest wedi ymuno â ni i siarad am eu gwaith i ddarparu Cyllid i Gynhyrchwyr Masnach Deg yn ogystal â Steven Lord a chynhaliodd gweithdai a wnaeth rhoi mewnwelediad arbenigol i’r broses Ardystio.  Cynhaliodd Adam Gardner gweithdai ar Ymgyrchu Lleol ac arddangosodd nifer o ymgyrchoedd Cymreig megis Y Ffordd Masnach Deg a’r Ymgyrch Masnach Deg a Phêl Droed yn ogystal ag Ymgyrch Talaith Masnach Deg yr Eglwys yng Nghymru. Roedd hefyd sesiynau ar Ymgysylltu â Phobl Ifanc trwy garedigrwydd y Red Cafe ysbrydoledig o Abertawe.

Ar ôl bore digon prysur, roedd yn amser i fwynhau cinio Masnach Deg ynghyd â’r siawns i ryngweithio. Ar hyd y waliau roedd rhesi o stondinau gan y sefydliadau sydd bod yn gynorthwyol iawn i’r  Genedl Masnach Deg ar ei thaith. Megis y siopau Masnach Deg arbennig- Fair Dos a Bag Age i’r nodedig Love Zimbabwe a Shared Interest, nid oedd yna diffyg ysbrydoliaeth o gwbl. Hefyd roedd arddangosfeydd ymgyrchu cyffrous megis Masnach Deg a Phêl Droed gan Sharron Hardwick a’r Ffordd Masnach Deg gan Phil Broadhurst. At hynny roedd gennym ni ddigon o ymborth a bethau i brofi  diolch i garedigrwydd ein noddwyr (The CooperativeUbuntuLiberation NutsCalypos Soft DrinkSheckters Organic & Fair Business Alliance).

Ar ôl rownd arall o weithdai roedd yn amser i lansio Ffilm arbennig ar gyfer Pen-blwydd y Genedl Masnach Deg yn 5oed. Wedi ei chynhyrchu fel rhan o ddathliadau pen-blwydd y Genedl, mae’r ffilm yn arddangos gwaith cefnogwyr Masnach Deg yng Nghymru. Cynhyrchwyd y ffilm gan gwmni ffilm Taglia Telly sydd wedi ei lleoli yng Nghaerdydd ac yn darparu’r lleisio mae Hywel Thomas a Rachel Leonard, disgyblion o Ysgol Gyfun Masnach Deg Y Pant. (Gallwch wylio’r ffilm yma). Gyda nifer o sêr y ffilm yn mynychu’r gynhadledd roedd yn uchafbwynt berffaith i flwyddyn o ddathliadau.

Yn unol â’r awyrgylch dathliadol roedd hefyd amser i ddathlu cyfraniad nifer o’r cefnogwyr Masnach Deg sydd wedi sicrhau bod y Genedl Masnach Deg wedi ei wireddu oherwydd eu holl waith caled. Fe ymunodd Keith Davies AS Llanelli â ni ar gyfer y rhan arbennig yma. Roedd o wrth ei fodd i gydnabod gwaith arbennig yr ymgyrchwyr ar draws Gymru. Ymhlith yr enillwyr roedd yr arbennig Martha Muzona Holman (Cyn Cyfarwyddwr Love Zimbabwe). Fe enillodd hi wobr y Siaradwr Ysbrydoledig a enillodd Phil Broadhurst wobr am ei Arweinyddiaeth eithriadol (cliciwch yma i weld yr enillwyr i gyd).  Heb os roedd hyn uchafbwynt mawr o’r dydd ac yn rhagarweiniad ffantastig i’n diweddglo- sef cyswllt fideo gyda Chynhyrchwr Masnach Deg.

 

Ymunodd Fiona Nakusi â ni yn fyw o Uganda i roi mewnwelediad i ni ar effaith Masnach Deg ar y ffermwyr coffi yn ei hardal. Yn ddirprwy Rheolwr Gyfarwyddwr o Gydweithfa Coffi Gumutindo, mae Fiona yn deall mwy na’r mwyafrif am yr heriau a wynebwyd gan aelodau’r gydweithfa. Esboniodd sut mae ymrwymiad Masnach Deg i gydraddoldeb rhyw wedi cynorthwyo ei datblygu personol i’r person y mae heddiw. Ar ôl y sgwrs roedd cwestiynau ar lu o bynciau megis cyfraniad Masnach Deg at frwydro yn erbyn Newidiadau Hinsawdd, a sut mae ei phremiwm cymdeithasol wedi cynorthwyo i wella rhagolygon addysgol plant y Ffermwyr Masnach Deg. Roedd y cymeradwyaeth ar ddiwedd y cyswllt yn fyddarol ac yn ôl nifer o bobl dyma oedd uchafbwynt eu dydd.

Wrth gwrs roedd digon o amser i drosglwyddo mwy o ysbrydoliaeth cyn i’r gwestai dychwelyd adref ac fe gyrhaeddodd yr amser i wylio ffilm anhygoel gan y Red Cafe yn Abertawe. Mae’r ffilm yn dangos y gwaith ysbrydoledig sy’n cael eu cyflawni gan Ysgolion Masnach Deg ar draws Cymru ac roedd yn ffordd hynod o addas i gwblhau dydd anhygoel.

Gyda chymorth y gwirfoddolwyr penigamp o’r prifysgolion lleol, yr aneirif o stondinau Masnach Deg ac wrth gwrs yr ymgyrchwyr cafodd y Genedl Masnach Deg nid yn unig ei glodfori ond ei adnewyddi.

_ _ _ _ _ _ _

Hoffem ddiolch i’n holl noddwyr yn ogystal â’r Llywodraeth Gymreig a’r Sefydliad Masnach Deg, heb eu cefnogaeth ni fyddai’r gynhadledd wedi bod yn bosibl.

Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau

Darllen mwy ar