Dathliadau Euros

Mae wedi bod yn 58 mlynedd ers i Gymru cystadlu mewn prif bencampwriaeth pêl droed, ac mi fyddwn ni yn Cymru Masnach Deg yn eu cefnogi’r holl ffordd!

Mae pêl-droed yn uno pobl o bedwar ban byd ac yn aml mae’n amlygu’r materion pwysig ynghylch cyfiawnder byd-eang megis gwaith ardderchog Show Racism the Red Card. Mae yna nifer o bethau y gallwch wneud i sicrhau bod eich profiad yn ystod yr Ewros mor deg â phosib. Er enghraifft cael byrbrydau Masnach Deg, prynu peli Masnach Deg, a chymryd rhan yn ein cystadleuaeth. Os hoffech i’ch ysgol gymryd rhan, cymerwch gip olwg isod ar fanylion ymgyrch Masnach Deg â Phêl Droed.

BYRBRYDAU

Mae yna amrywiaeth o fyrbrydau a diodydd Masnach Deg ar gael yn yr archfarchnadoedd, gan siopau arbenigol Masnach Deg ac ar-lein. Er mwyn gwylio’r pêl-droed rydym yn hoff iawn o Ubuntu Cola a phecynnau byrbryd Liberation Nuts ac os ydych yn dwlu ar gwrw fe ddylech roi gynnig ar enillydd Gwobr Aur Cwrw’r Byd Mongozo Beer  a’i flas o wenith yr hydd a’r cnau coco a mango egsotig!

Liberation Fair Trade Salted Cashews & Peanuts (10x90g) CASE

PELI

Caiff bron hanner o beli pêl-droed y byd eu gwnïo â llaw yn Sialkot, Pacistan. Mae tua 400,000 o bobl yn gweithio yn y diwydiant creu peli yn y ddinas. Maent wrthi yn cynhyrchu degau o filiynau o beli yn flynyddol ar gyfer cwmnïoedd amlwladol megis Adidas- darparwyr peli swyddogol Ewro 2016. Tra bod creu peli yn gyrru economi Sialkot, mae gan y diwydiant hanes hir o amodau gwaith gwael a chyflogau isel. Mewn byd lle mae’r chwaraewyr mawr yn gallu ennill dros ddegau o filiynau o bunnoedd yn flynyddol, mae yna gyfrifoldeb i amddiffyn y gweithwyr sy’n derbyn cyflogau isel.

Mae Bala Sport yn gwmni o’r DU sydd yn cynhyrchu Peli Masnach Deg. Mae Masnach Deg yn sicrhau bod y dynion a menywod sy’n creu’r cynnyrch yn derbyn cyflog teg, yn elwa o amodau gwaith teg ac yn derbyn premiwm Masnach Deg ychwanegol a defnyddir am brosiectau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol. Yn nodweddiadol mae’r prosiectau yn cynnwys gofal iechyd am ddim, a phrosiectau addysgiadol i’r gweithwyr, eu teuluoedd a’r gymuned ehangach. Cymerwch gip olwg yma am fwy o wybodaeth ynglŷn â safonau rhyngwladol peli Masnach Deg.

BLE I’W PRYNU?

Gallwch brynu Peli Masnach Deg o dri lle yng Nghymru- Siopa Teg Fair Do’s yng Nghaerdydd, Kingdom Krafts yn Llandudno neu yn uniongyrchol o Ymgyrch Masnach Deg â Phêl Droed. Neu gallwch hefyd archebu ar-lein yn uniongyrchol o Bala Sport.

Darganfod mwy

Mae Rainbow Turtle, sefydliad wedi lleoli yng Nglasgow, wedi ysgrifennu blog arbennig ynghylch sut mae Peli Masnach Deg yn cynorthwyo i gefnogi teuluoedd

Mae Muhammad Younas, sydd yn byw yng Nghymru, yn wreiddiol o Bacistan ac mae ganddo lawer o wybodaeth am wir natur bywyd y rheiny yn y diwydiant pêl-droed yn Sialkot. Gallwch ddarganfod yma sut gall Muhammad ddod i siarad â’ch grŵp, sefydliad neu ysgol.

Cymerwch gip olwg yma ar blog Tristan Humphreys, cefnogwr pêl-droed o Gymru

YSGOLION

Mae Cymru yn gartref i’r ymgyrch Masnach Deg â Phêl Droed. Cychwynnwyd yn 2013 gan Sharron Hardwick, cefnogwr hir o bêl droed a Masnach Deg gyda’r bwriad o godi ymwybyddiaeth mewn ysgolion a chlybiau pêl-droed ynglŷn â chadw’n heini a chwarae’n deg.

Eleni i ddathlu’r Pencampwriaethau Ewro, mae’r ymgyrch Masnach Deg a Phêl Droed yn cynnal pencampwriaeth Ewro Masnach Deg i ysgolion ar ddydd Gwener Mehefin 24. Mi fydd 12 o ysgolion yn cynrychioli gwlad wahanol sydd wedi ennill lle yn y Bencampwriaeth Ewro. Mae’r ysgolion sydd yn cynrychioli pob gwlad eisoes wedi eu penderfynu.

Mae’r Sefydliad Masnach Deg hefyd wedi bod yn archwilio’r peli ac maent wedi gwneud fideo arbennig.

Os ydych yn ysgol neu glwb ac mae gennych ddiddordeb i gymryd rhan, ac rydych eisiau cefnogaeth drwy syniadau, cystadlaethau, gwasanaethau, gweithdai a pheli Masnach Deg, cysylltwch â ni.

Darllen mwy ar