Ei Angen – Cydlynydd Datblygu – Cynghrair Cymru dros Addysg Fyd-eang

Mae Cynghrair Cymru dros Addysg Fyd-eang (WAGE) yn chwilio am berson profiadol i ddarparu cefnogaeth a gallu dros yr haf i ddatblygu’r cynghrair a gwella’r ddadl dros addysg fyd-eang yng Nghymru. Caiff y swydd a’r gweithgareddau eu rheoli gan Cymru Masnach Deg gyda chefnogaeth aelodau WAGE. Rydym yn chwilio am berson deinamig, hyblyg a phroffesiynol a fydd yn gallu cynorthwyo i ffurfio’r cyfnod nesaf o ddysgu byd-eang ar amser hanfodol yng Nghymru. Caiff y swydd yma ei hariannu gan  DEEEP.

Disgrifiad y swydd: Cydlynydd Datblygu WAGE

Manylion y cytundeb: 26 diwrnod (rhwng 20 Ebrill – 11 Medi 2015, dyddiau gweithio penodol i’w cytuno)

Ariannu ar gael: £3,120 (ac eithrio costau teithio, swyddfa a deunydd sydd wedi eu hymdrin yng nghyllideb y prosiect)

Lleoliad: Mae’n bosib gweithio o gartref gyda pheth teithiau cyson i Gaerdydd.

Mi fydd y dyletswyddau yn cynnwys:

Paratoi adnoddau a deunydd yn cynnwys:

 • Creu astudiaethau achos ynghylch ymarferion effeithiol
 • Creu papurau briffio i wneuthurwyr polisi ar berthnasedd cyfredol ADCDF

Datblygu gallu WAGE yn cynnwys:

 • Creu cynllun cyfathrebu ar gyfer y grŵp
 • Ehangu’r aelodaeth a’i chysylltu â phartneriaethau eraill perthnasol

Cychwyn trafodaeth ar addysg fyd-eang yng Nghymru:

 • Cydlynio digwyddiad i godi ymwybyddiaeth ar gyfer Aelodau Cynulliad a
 • Cydlynio digwyddiad addysg fyd-eang ar gyfer athrawon, gwneuthurwyr polisi, gwneuthurwyr polisi. ymarferwyr a sefydliadau.

Manyleb Person

Hanfodol

 • Diddordeb a brwdfrydedd dros addysg fyd-eang
 • Dealltwriaeth o bolisïau ac ymarferion ADC&DF a’r system wleidyddol yng Nghymru
 • Profiad o drefnu a gwerthuso digwyddiadau
 • Profiad o weithio â, neu o fewn partneriaethau traws-sector neu grwpiau gweithgorau
 • Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a geiriol cryf a phrofiad o greu adnoddau
 • Y gallu i weithio yn annibynnol ac yn erbyn dyddiadau cwblhau cyfyng

Dymunol

 • Profiad o addysg ffurfiol
 • Profiad o gynnal sesiynau hyfforddi
 • Profiad o weithio â gwneuthurwyr polisïau a Gweinidogion
 • Y gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg

Er mwyn ymgeisio: A wnewch chi anfon CV a llythyr os gwelwch yn dda yn amlinellu yn glir sut mae eich sgilia a’ch profiad a’r sgiliau yn gysylltiedig a’r fanyleb person a’u e-bostio at helen@fairtradewales.org.uk

Ar gyfer sgwrs anffurfiol ynglŷn â’r swydd mae croeso i chi ffonio 07772 032142.

Y dyddiad cau i ymgeiswyr yw Dydd Llun, Ebrill 20eg 2015, 12 hanner dydd. Caiff y ceisiadau eu beirniadu ar ba mor dda mae’r ymgeisydd yn cwrdd â’r manyldeb person.

 

Am fanylion pellach, gweler y pecyn wybodaeth yma

Darllen mwy ar