Beth yw Masnach Deg?

Beth yw Masnach Deg?

Amcanion Masnach Deg

  •  prisiau gwell,
  • amodau gwaith diogel,
  • cynaladwyedd lleol, a
  • pris teg i ffermwyr a chynhyrchwyr mewn gwledydd sy’n datblygu.

Mae Masnach Deg yn sicrhau bod ffermwyr, tyfwyr a chynhyrchwyr yn derbyn o leiaf isafswm teg am y cynnyrch.  Mae hyn yn eu galluogi i gynllunio o flaen llaw ac i adeiladu eu busnesau, ac yn hanfodol mae’n sicrhau cydbwysedd masnachu oedd yn y gorffennol yn anffafriol i’r cynhyrchydd. Serch hynny nid yw arian yn bopeth, ac mae Masnach Deg hefyd yn canolbwyntio ar yr absenoldeb o gefnogaeth tuag at lesiant, iechyd, addysg ac oddi wrth yr undebau.

Nid elusengarwch yw nod Masnach Deg. Mae’n darparu cyfloed ar gyfer datblygiadau cymunedol, cynlluniau addysg ac iechyd, iawnderau dynol yn cynnwys rhoi grym i fenywod, gwaharddiad caethwasiaeth plant, a pharch tuag at yr amgylchedd trwy hyrwyddo arferion ffermio cynaliadwy drwy gyfundrefn masnachu bendant.  Dyma ymroddiad ymarferol o gydsyniad angenrheidiol sy’n osgoi’r dull traddodiadol o weld cymunedau yn llithro i mewn i galedi a chynnig cymorth. Hynny yw mae’n flaenweithgar yn hytrach nag yn adweithiol.

Mae yna amryw o ddulliau i sicrhau ein bod yn masnachu’n deg, wrth leihau’r cadwynau cyflenwi rydym yn gallu sicrhau bod mwy o’r arian sy’n cael ei dalu gan y defnyddwyr am y cynhyrchion yn mynd yn syth at y bobl sydd wedi eu tyfu neu eu cynhyrchu, ac wrth i ni wneud y gadwyn yn fwy tryloyw rydym yn gallu gweld pan mae’r cynhyrchwyr yn colli elw.

Mae yna ddwy system allweddol i gadw llygaid ar y cwmni neu’r cynnyrch i wneud yn siŵr eu bod yn masnachu’n deg, Y WFTO (Cyfundrefn Masnach Deg y Byd) sy’n ardystio cwmnïau a MASNACH DEG sydd yn ardystio’r cynnyrch.

Y Marc Masnach Deg

Nod Masnach Deg yw sicrhau prisiau gwell, amodau gwaith diogel, cynaladwyedd lleol, a thelerau teg i ffermwyr a gweithwyr mewn gwledydd sy’n datblygu.

Mae Masnach Deg Rhyngwladol (FLO) yn gyfrifol am osod a chynnal safonau Masnach Deg sy’n berthnasol i gynhyrchwyr a pherthnasau masnachu. Mae 21 o fentrau labelu cenedlaethol yn ei berchen, sy’n ymdrin â 22 o wledydd a rhwydweithiau cynhyrchwyr sy’n cynrychioli sefydliadau ar draws Asia, Affrica, America Lladin a’r Caribî. Wrth i FLO osod y safonau yn ogystal â gweithio gyda’r cynhyrchwyr i gwrdd â nhw a darparu cymorth, mae yna gwmni rhyngwladol ardystio annibynnol (FLO-cert) yn arolygu ac yn ardystio cynhyrchwyr yn rheolaidd yn ôl y safonau.

Cafodd y Sefydliad Masnach Deg, arweinydd cyfundrefn Masnach Deg Prydain a gwarchodwr y logo cyfarwydd  ei sefydlu yn 1992, gyda’r cynhyrchion cyntaf i gario’r MARC MASNACH DEG yn dod i’r olwg yn 1994. Mae’r system ardystio yn sicrhau bod y cynhyrchwyr a’r defnyddwyr yn cael dêl deg, felly os welwch chi’r logo, rydych yn gwybod ei fod wedi ei fasnachu’n deg.

Mae’r marc MASNACH DEG yn sicrhau:

  • Isafswm sydd wedi ei gytuno a’r cynhyrchwyr, sydd yn mynd i gyflenwi cost y cynhyrchu
  • Premiwm ychwanegol bydd yn gallu cael ei fuddsoddi yn gynlluniau sy’n gwella datblygiadau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.
  • Bod cydweithfa yn cael ei greu ac i  ferched cael y cyfle i fynegi eu barn
  • Amodau gwaith diogel a theg.
  • Dulliau cynhyrchu sydd yn gyfrifol o safbwynt yr amgylchedd a chynaladwyedd.

Am fwy o wybodaeth ymwelwch â www.fairtrade.org.uk

Masnach Deg a Sefydliad Masnach Deg y Byd

Mae MASNACH DEG yn chwarae rhan allweddol, ond mae yna rhai cynhyrchion sydd heb gael eu cefnogi gan y system MASNACH DEG, er enghraifft dillad a chrefft oherwydd eu bod yn gymhleth. Tra bod cotwm MASNACH DEG ar gael mae rhaid i’r cynnyrch crai fynd drwy broses hir cyn i ni weld y cynnyrch gorffenedig yn y siopau neu ar-lein. Dyma ble rydym yn cyflwyno Sefydliad Masnach Deg y Byd. Mae’r Sefydliad yn gweithio’n galed i alluogi bod y cynhyrchwyr trwy gynllun y Sefydliad yn cael eu cefnogi drwy’r cadwyni cynhyrchu i gyd. Dyma eu 10 egwyddor:

1.    Creu cyfleoedd ar gyfer cynhyrchwyr sydd dan anfantais economaidd.

2.    Tryloywder ac atebolrwydd

3.    Prisiau Masnachu teg

4.    Taliadau o bris teg

5.    Sicrhau bod yna dim llafur plant a llafur gorfodol

6.    Ymrwymiad i anffafriaeth, cydraddoldeb rhyw a chymdeithasiad rhyddid

7.    Sicrhau amodau gwaith da

8.    Darparu Adeilad Gallu

9.    Hybu Masnach Deg

10.   Parch at yr amgylchedd

Dathlwn Ddiwrnod Masnach Deg y byd yn flynyddol ar yr ail ddydd Sadwrn ym mis Mai, felly meddyliwch beth allwch chi gyflawni’r flwyddyn yma i wneud  gwahaniaeth.

Am fwy o wybodaeth ymwelwch â : www.wfto.com

 

 

Darllen mwy ar