Y Bwrdd

Y Bwrdd

Cwmni di- elw, sy’n gyfyngedig trwy warrant, gyda gweledigaeth a chenhadaeth gref yw Cymru Masnach Deg. Mae’n adrodd yn ôl i Dy’r Cwmnïau a’r Cyllid Gwladol.  Yn llywodraethu’ r cwmni mae yna fwrdd o gyfarwyddwyr sydd yn cynnwys Cadeirydd, Ysgrifennydd y Cwmni, Trysorydd a rhwng 5-9 o aelodau ychwanegol o’r bwrdd. Eu rhôl yw cefnogi gwaith y tîm gweithredol ac i ddarparu cyfeiriad strategol, trefn lywodraethol gryf ac atebolrwydd cyllidol.

Rydym yn chwilio am dri o bobl i ymuno â’n bwrdd.

 

 

 

Lila Haines, Cadeirydd

Mae gan Lila brofiad sylweddol mewn datblygu polisi ar draws y sbectrwm o faterion datganoledig ac mae ganddi ddiddordeb penodol mewn datblygaeth cynaliadwyol a chydraddoldeb. Mae hi wedi bod yn awdur ar gyfer Uned Economist Intelligence ac yn newyddiadurwraig. Mae Lila wedi gweithio mewn gwleidyddiaeth fel Cyfarwyddwr Polisi i Plaid Cymru ac mewn datblygiad rhyngwladol fel Swyddog Polisi ac Eirioli i Oxfam Cymru. Mae Lila yn Gyfarwyddwr Egino, sef Cwmni Buddiant Cymunedol sy’n cefnogi sefydliadau a chymunedau i ddarparu datblygiad a lles cynaliadwy. Mae hi’n siarad Cymraeg, Gwyddelig a Sbaeneg.

  Tamsin Wallbank, Trysorydd

Graddiodd Tamsin Wallbank gydag BA (Hons) Athroniaeth yn 1996 o Brifysgol Swydd Hertford ac Aston. Treuliodd nifer o flynyddoedd yn gweithio i amryw o fanciau stryd fawr a dychwelodd i’r brifysgol yn 2000 i wneud MSc Busnes a TG ac ar hyn o bryd mae hi’n archwilio sut i fwyta tan ac i awyr blymio.

 Nia Higginbotham, Conwy County Fairtrade Coalition

Ar hyn o bryd Nia Higginbotham yw Cadeirydd Glymblaid Masnach Deg Sir Conwy. Mae hi wedi gorchwylio ardystiad pump o drefi MD yng nghyfnod ei chadeiryddiaeth. Yn flaenorol yn ei gwaith gyda TCC roedd hi wedi helpu i lywio Wrecsam i gael ei enwi yn Sir MD cyntaf yng Nghymru yn ogystal â datblygu Cymru fel Cenedl Masnach Deg.

Yn wreiddiol hyfforddodd Nia fel gweithiwr cymdeithasol. Roedd hi’n arweinydd tîm a rheolwr yn lleoliadau preswyl a gwaith maes mewn sefydliadau statudol a sefydliadau gwirfoddol yn yr Alban a gogledd Iwerddon. Sefydlodd elusen gyntaf Trefnu Cymunedau yng Nghymru a lwyddodd i ddod ac amrywiaeth o grwpiau ffydd a bydol at ei gilydd, a trwy raglenni o weithredu a hyfforddi datblygu arweinwyr sydd yn medru cyfieithu eu cred er lles newidiadau cymunedol. TCC yw’r grŵp Trefnu Cymunedau hynaf yn y DU.

Mae Nia hefyd wedi dysgu yng nghymunedau prifysgol, coleg, dysgu o bell a lleoliadau cymunedol ac mae’n parhau i ymwneud ac amryw o sefydliadau gwirfoddol.

 Laura Karadog

Mae gan Laura Karadog radd mewn Perthnasau Rhyngwladol o Brifysgol Aberystwyth ac mae hi’n athrawes ioga.  Mae ganddi brofiad o weithio ar lefel awdurdod lleol yng Ngwynedd ac yn y Cynulliad Cenedlaethol.  Roedd Laura yn Ymgynghorydd Addysg  yn Oxfam Cymru rhwng 2010 a 2014. Mae hi bellach yn cyfuno dysgu ioga â bod yn fam i 2 blentyn ifanc.

 Rita Singh

Yn beiriannydd cymwys gyda gradd dosbarth cyntaf o Brifysgol Caerdydd a MPhil o Brifysgol Caergrawnt, mae gan Rita dros bymtheg mlynedd o brofiad o weithio yn y sectorau preifat, cyhoeddus a thrydydd ynghylch materion cynaladwyedd.  Mae ganddi brofiad helaeth o ddatblygu polisi, rhyngweithio, ac arwain gweithred i gyflawni newid gyda ffigurau uwch o fewn diwydiant ac adrannau llywodraethol ynghylch polisïau datblygu cynaliadwy.

Mae ei gwaith wedi cynnwys, ymysg eraill, cefnogi Llywodraeth Cymru i gynhyrchu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, cynorthwyo i sefydlu Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, arwain y sgwrs genedlaethol ar Y Gymru a Garem, datblygu sefydliad newydd ar gyfer y sector ynni cymunedol yng Nghymru; gweithio i Faer Llundain ar raglen London Leaders a rheoli Comisiwn Datblygu Cynaliadwy Llundain; ynghyd â sefydlu fforwm rhwydweithio er mwyn i’r diwydiant adeiladu trafod y rhwystrau a chyfleoedd ar gyfer adeiladu cynaliadwy.

Mae Rita hefyd yn Aelod o Bwyllgor Cymru’r Gronfa Loteri Fawr, Cyfarwyddwr o Sefydliad Common Cause, alwm o Raglen Busnes a Chynaladwyedd Tywysog Cymru, a Chymar o’r Prosiect Prydeinig Americanaidd.

 Jeff Williams

Astudiodd Jeff Williams diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Mae wedi ordeinio yn Weinidog o Eglwysi Annibynnol Cymru a gweithiodd fel Gweinidog Eglwys leol am ddwy flynedd ar bymtheg cyn ymuno â staff Cymorth Cristnogol ym 1986. Ym 1990 penodwyd fel Pennaeth Cymorth Cristnogol Cymru.  Teithiodd a gweithiodd Jeff gyda’r sefydliad mewn tair gwlad ar bymtheg yn Africa, Asia a de America. Gwasanaethodd fel Pennaeth o Bwyllgor Ymgyrch Dyled Jiwbilî 2000 Cymru, Cadeirydd o Bwyllgor Argyfwng Trychinebau Cymru, ac fel aelod gweithgar o nifer o gydweithfeydd Cymreig sy’n ymgyrchu dros gyfiawnder byd-eang. Ers iddo ymddeol yn 2013 mae o’n gweithredu fel Ymddiriedolwr/Aelod o’r Bwrdd ar gyfer sawl elusen. Mae Jeff yn briod ac mae ganddo tri phlentyn. Mae’n mwynhau coginio, darllen a naddu pren.

 Dr Alastair Smith

Ar ôl cymryd diddordeb ym Masnach Deg tra’n ddisgybl o gyfiawnder masnach byd-eang, cwblhaodd Alastair ei PhD ym Mhrifysgol Caerdydd.  Archwiliodd sut y caiff y cysyniad o ‘fasnach deg’ ei gyd-drafod a sefydlogi o amgylch rhai dehongliadau sydd yna yn caniatáu gweithredoedd rhyngwladol cyd-drefnedig i gefnogi cynhyrchwyr tlawd.  Yn ystod y cyfnod hwn sefydlodd Alastair, ac mae’n parhau i’w weinyddu, y rhwydwaith rhyngwladol Fairness UK, sy’n anelu at hyrwyddo’r genhedlaeth o wybodaeth rhwng ymchwilwyr ac ymarferwyr Masnach Deg.  Yn y rhinwedd yma, trefnodd Alastair Y Symposiwm Masnach Deg Rhyngwladol yn 2012 ac roedd yn rhan o Bwyllgor Llywio’r digwyddiad yn 2015.

Tu hwnt i’w waith ar gyfiawnder masnach, bu Alistair yn rhan o ystod eang o ymchwil cyhoeddedig ar faterion datblygu rhyngwladol, megis micro gyllid yn yr economi anffurfiol i ddiogelwch bwyd ynysol.

Ochr yn ochr â gwaith ymgynghorol ar gyfer ymarferwyr datblygu, yn cynnwys y Sefydliad Masnach Deg a DFID, mae Alastair wedi datblygu ei brofiad fel Athro Addysg Uwch; trwy ddysgu ym Mhrifysgol Caerdydd, the School for Field Studies, a bellach Prifysgol Warwick, lle mae Alastair yn dal y swydd o Uwch Gymrawd Dysgu ar gyfer y B.A.Sc newydd yn Natblygiad Cynaliadwy Byd-eang.  Ar hyn o bryd mae Alastair yn byw yn Coventry, Lloegr, ac mae’n mwynhau dod o hyd i resymau i droi’r rhagdybiaethau arferol o’r ddinas ddirgrynol a hudol hon.

 

 

 

 

Natalie Rees

Mae Natalie yn arbenigwraig ar gynaliadwyedd, gyda dros 15 mlynedd o brofiad. Ar hyn o bryd mae’n gweithio i WRAP Cymru fel Rheolwr Cyfrif Busnes yn y Tîm Bwyd a Diod. Ymunodd Natalie â Bwrdd Cymru Masnach Deg gan ei bod bob amser wedi bod yn angerddol am Fasnach Deg. Sefydlodd a chadeirioedd Natalie Grŵp Masnach Deg Sir Neath Port Talbot, a sefydlodd grwpiau Tref Port Talbot a Chastell Nedd gan ennill statws Masnach Deg ar gyfer y tri ardal. Mae Natalie hefyd yn bartner mewn cwmni arlwyo llysieuol a figan. Yn ei hamser hamdden mae Natalie yn hoffi mynd i’r gampfa, coginio a threulio amser gyda’i gŵr a’i 3 phlentyn Chloe, Laila a Kobe.

Darllen mwy ar