Tegwch Mewn Busnes

Tegwch Mewn Busnes

Ydych chi eisiau enwid y byd?

Gallai eich gweithle fod yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl trwy newid i Fasnach Deg.

Gyda phob eitem Masnach Deg rydych chi’n ei brynnu; o bob cwpan o de a phob llwy o siwgr gallwch wneud gwahaniaeth. Mae Masnach Deg yn fudiad byd-eang ar gyfer cyfiawnder masnach, a phan fo cynnyrch yn cario’r marc Masnach Deg, gallwch fod yn sicr bod ffermwyr a gweithwyr wedi derbyn prisiau teg, amodau gwaith gweddus, yn defnyddio ymarferion sy’n gynaliadwy’n amgylcheddol ac yn derbyn y Premiwm Masnach Deg ychwanegol y gallant fuddsoddi yn eu busnesau neu brosiectau cymunedol, er enghraifft ar gyfer gwella cyfleusterau iechyd neu darparu dŵr glân.

Fel busnes, gallwch chi newid y byd drwy gynnig cynhyrchion Masnach Deg i’ch staff ac ymwelwyr. Mae newid i Fasnach Deg yn hawdd, a yn ffordd wych o ddangos eich Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol Mewnol ag i adeiladu proffil cryfach yn eich cymuned. Mae Pythefnos Masnach Deg (Chwefror 26 – Mawrth 11) yn amser perffaith i ddod yn rhan o Fasnach Deg. Mae Pythefnos Masnach Deg yn uchafbwynt yn y flwyddyn, pan fo ymgyrchwyr, busnesau, ysgolion a mannau addoli yn dangos eu cefnogaeth i’r ffermwyr a’r gweithwyr sy’n tyfu ein bwyd mewn gwledydd sy’n datblygu.

Mae’r thema eleni yn gofyn i bobl ‘ddod i mewn i Fasnach Deg’. Mae llawer o ffyrdd y gall eich gweithle gymryd rhan. O Foreuon Coffi Masnach Deg i Dwrnament Pêl-droed Masnach Deg neu Gystadleuaeth Pobi Masnach Deg; pa waeth pa mor fawr neu fach, mae pob pryniant Masnach Deg yn cael effeith bositif ar ffermwyr a chynhyrchwyr mewn gwledydd sy’n datblygu. Fe welwch lawer o syniadau ac adnoddau dwyieithog ar wefan y Sefydliad Masnach Deg.

Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy, cysylltwch â ni drwy unrhyw un o’r dulliau isod:

Eisiau mynd ymhellach?

Cymherwch rhan yn y prosiect ‘Masnach Deg yw fy Musnes’.

What does it involve?

The Fair Trade is my Business project is an opportunity for your business to explore different ways you can support the farmers and producers that make and grow the things we love. We can assist in exploring the different ways you can support Fairtrade, and see what works best for you. From simply switching your tea and coffee to Fairtrade, to including Fairtrade ingredients in your produce or having Fairtrade uniforms, there are many ways to commit to supporting Fairtrade.

Beth mae’n ei olygu?

Mae’r prosiect Masnach Deg yn fy Busnes yn gyfle i’ch busnes archwilio gwahanol ffyrdd y gallwch chi gefnogi’r ffermwyr a’r cynhyrchwyr sy’n gwneud a thyfu’r pethau yr ydym yn eu caru. Gallwn gynorthwyo i archwilio’r gwahanol ffyrdd y gallwch gefnogi Masnach Deg, a gweld beth sy’n gweithio orau i chi. O newid eich te a choffi yn syml i Fasnach Deg, i gynnwys cynhwysion Masnach Deg yn eich cynnyrch neu gael gwisgoedd Masnach Deg, mae yna lawer o ffyrdd i ymrwymo i gefnogi Masnach Deg.

Pam bod Masnach Deg yn dda i fusnes?

Mae dewis Masnach Deg yn fwy na dim ond tystiolaeth o’ch cyfrifoldeb corfforaethol cymdeithasol mewnol; mae’n darparu cyfle i ymgysylltu â staff ac adeiladu tîm. Bydd yn dangos eich staff a’ch cwsmeriaid eich bod yn ymrwymedig i gynaliadwyedd, gan roi proffil cryf yn eich cymuned leol. Drwy eich ymrwymiad i gaffaeliad moesegol, byddwch yn cyfrannu i Ddeddf Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru; sydd am greu Cymru sydd yn fyd eang gyfrifol – yn roi eich cwmni ar lwyfan y byd o ganlyniad i’ch effaith bositif ar gynhyrchwyr y nwyddau yr ydych yn gweithio gyda nhw; yn chwarae rhan weithredol yn y cais i gyflawni y Nodau Datblygu Cynaliadwy.

Cymru a Masnach Deg

Mae Cymru fel Cenedl Masnach Deg cyntaf y byd wedi dangos ymrwymiad parhaol i Fasnach Deg. Ar draws y wlad, mae nifer sylweddol o bobl yn defnyddio, prynu a chefnogi Masnach Deg; o’r llywodraeth i 1000au o ysgolion, prifysgolion a busnesau. Byddwch y nesaf i ymuno â’r rhestr hir o gefnogwyr trwy fod yn un o’r busnesau Cymreig cyntaf i lofnodi ein polisi Masnach Deg.

Adnoddau. 

POLISI BUSNES MASNACH DEG

Canllaw Caffael Masnach Deg Cenedlaethol 

Sampl Tystysgrif 

Argymhellir i wylio: Black Gold Movie

Argymhellir i ddarllen: Fighting the Banana Wars and Other Fairtrade Battles by Harriet Lamb 

Darllen mwy ar