Pythefnos Masnach Deg 2018

Pythefnos Masnach Deg 2018

DEWCH I MEWN

Mae Pythefnos Masnach Deg 2018 yn rhedeg o Chwefror 26 nes Mawrth 11. Mae Pythefnos Masnach Deg yn flynyddol yn gweld pobl ar draws Cymru a’r DU yn codi ymwybyddiaeth am Fasnach Deg, ac yn dangos cefnogaeth i ffermwyr a gweithwyr sy’n cynhyrchu’r pethau rydym yn eu caru: o fananas i beli pêl-droed, cotwm i de. Gyda Masnach Deg, mae gennym ni oll y pŵer i newid y byd bob dydd. Eleni, hoffem i chi ymuno a ni!

Y thema ar gyfer 2018 ydy ‘Dewch i mewn’; yn gwahodd pobl i ymuno a’r mudiad Masnach Deg, ag i ddysgu mwy am sut mae Masnach Deg yn cael effaith ar fywydau cymunedau cynhyrchwyr o amgylch y byd. Trwy Fasnach Deg, mae miliynau o ffermwyr a gweithwyr tlawd wedi dod at i gilydd i alw am newid. Maent yn gweithio’n galed i gau’r drws ar ecsbloetiaeth ag i drawsnewidio eu cymunedau, wedi eu cefnogi gan Fasnach Deg.

Sut y byddwch chi’n agor drysau i Fasnach Deg?

Mae llawer o ffurf y medrwch ddod yn rhan o Fasnach Deg, yntau yn eich ysgol, eich gweithle, eich cymuned neu yn eich cartref.

1. Dewch at eich gilydd

Gwahoddwch eich ffrindiau, teulu neu gydweithwyr i ymuno â chi am ddigwyddiad Masnach Deg. Yn eich gweithle, yn y cartref neu yn eich cymuned leol – o baned a chacen syml, i wledd o ddanteithion Masnach Deg, mae dod a phobl at ei gilydd fel hyn yn ffordd flasus o atgoffa’ch rhwydwaith pam y mae dewis Masnach Deg yn bwysig.

Gallwch chi roi gwybodaeth, annog pobl i ymweld â’n gwefan, casglu rhoddion neu fwynhau eich danteithion Masnach Deg a sgwrsio gyda ffrindiau. Sgroliwch i lawr i’n hadran adnoddau i gael gafael ar eitemau i helpu i hyrwyddo a dathlu; o sticeri dwyieithog i siwtiau banana Masnach Deg.

Rhannwch eich lluniau Masnach Deg ar Drydar neu Facebook gyda #FairtradeFortnight, a thrwy dagio @FairTradeWales.

2. Dilynwch, Hoffwch, Rhannwch

Er mwyn helpu i ledaenu’r neges Fasnach Deg, dilynwch ni ar Facebook a Thrydar. Yn ystod y cyfnod cyn, a thrwy gydol Pythefnos Masnach Deg byddwn yn rhannu syniadau sut i ddathlu a lle gallwch chi brynu eitemau Masnach Deg yn ogystal â dangos yr effaith y gall Masnach Deg ei gael, a’ch cyflwyno i rai o’r ffermwyr a’r gweithwyr sy’n tyfu ein bwyd . Y mwyaf rydych chi’n ei rannu, y mwy y rydych chi’n helpu i gefnogi’r genhadaeth Masnach Deg.

DILYNWCH NI AR TRYDAR 

DILYNWCH NI AR FACEBOOK

 Adnoddau

Mae llawer o adnoddau am Fasnach Deg, gan gynnwys llawer o rai dwyieithog ag uniaith Cymraeg. Gallwch gael adnoddau Masnach Deg mewn sawl ffordd:

1. Archebwch o’n llyfrgell adnoddau. Taflenni, pecynnau ysgolion a mwy (medrwn eu postio atoch chi am ddim ar hyn o bryd).

2. Defnyddiwch ein hadnoddau ar-lein. Cyflwyniadau, ffilmiau, adnoddau ysgolion.

3. Lawrlwythwch asedau digidol i’w defnyddio ar eich gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol.

4. Ewch i dudalen adnoddau ar-lein y Sefydliad Masnach Deg.

5. Archebwch o siop y Sefydliad Masnach Deg. – gan gynnwys adnoddau Pythefnos Masnach Deg 2018. (Bydd angen talu am bostio)

6. Mae gan y Co-op amrywiaeth gwych o adnoddau Pythefnos Masnach Deg dwyieithog, gan gynnwys cwis. Dewch o hyd iddynt yma.

7. Gallwch fenthyg eitemau gennym ni ar gyfer digwyddiadau. Gan gynnwys nwyddau gall ei chwythu i fyny, siwtiau banana a mwy. (Byddwn yn talu am y gost o’u hanfon nhw atoch chi, a bydd angen i chi dalu am eu hanfon nhw yn ôl atom ni).

Ymweliadau gan gynhyrchwyr

Rydym wrth ein bodd yn croesawu ffermwyr, gweithwyr a chrefftwyr Masnach Deg i Gymru, ac ni fydd eleni yn eithriad! Bydd John Joseph, cynhyrchydd coffi a sbeisys Masnach Deg ag Organing o Kerala, India yn ymweld â Chymru yn ystod ail wythnos Pythefnos Masnach Deg (5 -11 Mawrth 2018). John yw cadeirydd y cydweithrediad WOFFA, sydd â thua 8,000 o aelodau. Bydd yn teithio ledled Cymru i rannu straeon am sut mae Masnach Deg wedi elwa’r gydweithrediad a’u cymunedau.

Byddwn yn diweddaru ein tudalen digwyddiadau wrth i Bythefnos Masnach Deg agosau gyda manylion am ddigwyddiadau lle gallwch chi gwrdd â John.

* I nodi, mae pob ymweliad gan gynhyrchydd i’r DU yn dibynnu ar geisiadau fisa llwyddiannus.

Cystadleuaeth

Rydym yn rhedeg ein cystadleuaeth Pythefnos Masnach Deg eto eleni. Mae yna 25 grant o £25 ar gael i ariannu digwyddiad Masnach Deg yn eich ysgol, eich gweithle neu’ch cymuned. Bydd y ceisiadau yn cael ei rhoi allan wrth iddynt ddod i mewn, ac yn cau pan bydd 25 cais wedi’w roi. Gwnewch gais yma.

Mwy o wybodaeth

Os ydych yn fusenes, ewch i’n tudalen ar gyfer busnesau i weld sut fedrwch chi gymeryd rhan yn ystod Pythefnos Masnach Deg.

Mae mwy o wybodaeth am Bythefnos Masnach Deg ar gael o wefan y Sefydliad Masnach Deg.

Darllen mwy ar