Cenedl Masnach Deg

Cenedl Masnach Deg

Dilynodd y cyhoeddiad ymgyrch dwy flynedd gan Fforwm Masnach Deg Cymru, a ariannwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, i gynyddu argaeledd o gynnyrch Masnach Deg mewn trefi, dinasoedd a siroedd ar draws Cymru, yn ogystal ag annog ysgolion, busnesau a sefydliadau eraill i droi at Fasnach Deg.

Meini Prawf

Cafodd cerrig milltir Masnach Deg eu gosod gan Fforwm Masnach Deg Cymru, (yn cynnwys  CAFOD, Cymorth Cristnogol, Oxfam, Tearfund, Together Creating Communities, Traidcraft) trwy gytundeb gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru, Llywodraeth yr Alban, Fforwm Masnach Deg yr Alban a drwy ymgynghori gyda’r Sefydliad Masnach Deg.  Roedd rhai o’r cerrig milltir a chyrhaeddwyd yn cynnwys:

  • 100% o siroedd gyda grwpiau Masnach Deg gweithredol yn gweithio tuag at statws Masnach Deg.
  • 100% o ddinasoedd gyda statws Masnach Deg
  • Dros 55% o drefi gyda grwpiau Masnach Deg gweithredol yn gweithio tuag at statws Masnach Deg.
  • Mae gan 60% o sefydliadau addysg uwch grwpiau Masnach Deg gweithredol yn gweithio tuag at statws Masnach Deg
  • 75% o bobl yn ymwybodol am Fasnach Deg
  • Mae ysgolion ar draws Cymru wedi arwyddo i fod yn ysgol Fasnach Deg.
  • Mae yna ymrwymiad gwirioneddol a pharhaol wedi cael ei wneud tuag at Fasnach Deg gan Lywodraeth Cynulliad Cymru

5 mlynedd

Gweler ein fideo o 2013 i weld gweithgareddau Masnach Deg ar draws Cymru.

“Mae Cymru yn dangos sut y gall wlad fach gymryd camau i wneud newid mawr- ac yn achos Masnach Deg i gael effaith enfawr ar fywydau cynhyrchwyr yn y trydydd byd a’u teuluoedd.”

Jane Davidson, Y Gweinidog dros yr Amgylchedd , Cynaliadwyedd a Thai.

Ein sefyllfa ar hyn o bryd

Bellach, mae 10 mlynedd wedi mynd heibio ers i Gymru gael ei datgan yn Genedl Masnach Deg, sy’n llwyddiant gwych sy’n cynnwys pobl a sefydliadau ar draws Cymru. Gyda’r Alban yn ymuno â Chymru fel Cenedl Masnach Deg yn 2013, mae’r diddordeb rhyngwladol mewn dod yn Genedl neu Ranbarth Masnach Deg wedi bod yn tyfu.

Y llynedd, llofnodom Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth oedd wedi cael ei ysgrifennu a’i lofnodi gan sawl rhanbarth a gwledydd â diddordeb, gan gynnwys ni ein hunain. Mae’r datblygiad hwn, ochr yn ochr â Gogledd Iwerddon, yn datgan fel Rhanbarth Masnach Deg y llynedd, yn dangos bod yna awydd am ddiffiniad mwy rhyngwladol o Genedl Masnach Deg.

Ochr yn ochr â hyn, mae’r ffordd y mae masnach yn digwydd wedi newid wrth i’r byd ddatblygu, ac mae’r mudiad Masnach Deg wedi bod yn esblygu i ymateb i faterion newydd. Wrth i ni gyrraedd 10 mlynedd ers i ni gael ein datgan fel Cenedl Masnach Deg, ac wrth i’r DU geisio newid y dulliau a’r ffyrdd y mae’n masnachu gyda gwledydd eraill, mae hwn yn ymddangos i fod yn amser priodol i fyfyrio ar yr hyn y gallai Cymru fel Cenedl Masnach Deg fod yn y dyfodol. Felly, rydym yn cynnal adolygiad byr yn edrych ar sefyllfa Cymru ar hyn o bryd fel Cenedl Masnach Deg ac ar sut y gallai Cymru fel Cenedl Masnach Deg edrych yn y dyfodol.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am yr adolygaid, neu os oes gennych chi fwy i’w ddweud, yna cysylltwch drwy e-bost, trydar neu Facebook.

Os hoffech chi dderbyn newyddion ynghylch Cymru Masnach Deg ac am ein gwaith, yna cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr:

Darllen mwy ar