Swyddi Gwag

Swyddi Gwag

Aelodau Bwrdd

Yma yng Nghymru Masnach Deg, rydym yn chwilio am dri pherson newydd i ymuno â’n bwrdd.

Mae ein bwrdd yn cynnwys gwirfoddolwyr sy’n helpu i ddatblygu ein gwaith a gwneud yn siŵr ein bod ni’n rhedeg y sefydliad yn effeithiol. Rydym eisiau i’n bwrdd fod yn amrywiol ac yn cynrychioli Cymru gyfan. Yn ogystal ag arbenigwyr profiadol, hoffem recriwtio pobl iau a phobl sydd heb gefndiroedd proffesiynol. Rydym eisiau i’n Haelodau o’r Bwrdd gael:

  • Diddordeb mewn Masnach Deg, a’i gefnogi.
  • Y gallu i gymryd rhan mewn trafodaethau am sut i hyrwyddo Masnach Deg yng Nghymru a sut i ddatblygu gwaith Cymru Masnach Deg.
  • Parodrwydd i gyfrannu egni, amser a brwdfrydedd i gefnogi’r sefydliad

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb ond ar hyn o bryd, rydym yn gobeithio’n arbennig recriwtio aelodau o’r bwrdd sydd yn:

  • Byw y tu allan i Gaerdydd
  • Actifyddion Masnach Deg
  • Bobl iau
  • Brofiadol mewn cynhyrchu incwm neu gyllid

Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch gopi o’ch CV atom a llythyr eglurhaol byr (300-500 o eiriau) yn esbonio pam rydych chi eisiau ymuno â bwrdd Cymru Masnach Deg, a beth fuasech chi’n ei gyflwyno i’r tîm.

Anfonwch e-bost at aileen@fairtradewales.org.uk gyda’ch CV a’ch llythyr. Os hoffech chi drafod y rôl yn gyntaf, e-bostiwch Aileen i drefnu sgwrs.

 

Cydlynydd digwyddiadau a chymorth - £23,369 pro rata – 25 awr yr wythnos

AR GAU

Mae Cymru Masnach Deg yn chwilio am gydlynydd brwdfrydig a threfnus, sydd yn gallu defnyddio ei sgiliau i gynllunio a chefnogi digwyddiadau, i gefnogi cymunedau ar lawr gwlad yng Nghymru, ac i ddatblygu dulliau cyfathrebu effeithiol.

Byddai’r rôl hon yn addas i chwaraewr tîm dibynadwy ac amryddawn, sydd yn ymrwymedig i ethos Cymru Masnach Deg, sy’n mwynhau amrywiaeth yn eu gwaith, ac sy’n gallu blaenoriaethu a threfnu eu llwyth gwaith yn effeithiol. Os ydych yn frwd dros gyfiawnder a chydraddoldeb byd-eang, ac eisiau annog pobl i ymgyrchu dros newid ac i fynd ymhellach dros Fasnach Deg, yna efallai mai hon ydy’r swydd i chi.

Cymru Masnach Deg yw’r Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Masnach Deg yng Nghymru, ac mae’n gweithio i gefnogi, tyfu a hyrwyddo’r mudiad Masnach Deg yng Nghymru, sef cenedl Masnach Deg gyntaf y byd. Ein gweledigaeth yw gweld byd cyfartal, sy’n masnachu’n deg. Dewch i ymuno â sefydliad cyfeillgar, Masnach Deg, a helpu i dyfu Cenedl Masnach Deg gyntaf y byd.

Mae Cymru Masnach Deg Cymru yn gwmni sefydledig, cyfyngedig drwy warant gyda statws dim elw. Rydym yn gweithio fel rhan o bartneriaeth Hub Cymru Africa sy’n cynnwys; Cymru Masnach Deg, Panel Cynghori Is-Sahara, Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica, a Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA).  Rydym wedi ein lleoli yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd. Mae Hub Cymru Africa yn cael ei ariannu ar hyn o bryd gan raglen Cymru o Blaid Affrica Llywodraeth Cymru. Bydd deiliad y swydd yn cydweithio â Hub Cymru Africa i sicrhau bod y sector mor effeithiol â phosibl.

I wneud cais, anfonwch CV a llythyr cyflwyno, egluro sut yr ydych yn cyrraedd manyleb person, at gwybodaeth@cymrumasnachdeg.org.uk erbyn 12 canol dydd ar 29 Mai 2019. Cynhelir cyfweliadau ddydd Mercher 12 Mehefin.

Darllen mwy ar